โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2565
*ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน*
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1647
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมทางกายเป็นยาวิเศษสำหรับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Physical activity as a medicine for NCDs) (Zoom)
23 เม.ย. 65
ถึง
30 เม.ย. 65
11.5
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2.
1649
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบำบัดโดยใช้การเจริญสติแบบสั้นในผู้ป่วยที่มีภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า
23 เม.ย. 65
ถึง
21 พ.ค. 65
8.5
อนุมัติแผน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3.
1667
การประชุมวิชาการประจำปี PTQA National Forum ครั้งที่ 1 เรื่อง คุณภาพการบริการกายภาพบำบัดภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
23 เม.ย. 65
ถึง
23 เม.ย. 65
5.25
อนุมัติแผน
สภากายภาพบำบัด
4.
1601
Aquatic fitness : Moving waves below waist (AQF-BWM) รุ่นที่ 1
11 เม.ย. 65
ถึง
25 เม.ย. 65
8
อนุมัติแผน
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
5.
1628
Manual Therapy APBC Techniques for Thoracic spine
ไปยัง Link ต้นสังกัด
9 เม.ย. 65
ถึง
10 เม.ย. 65
12.5
อนุมัติแผน
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6.
1627
Manual Therapy APBC Technique for Lumbar Spine
ไปยัง Link ต้นสังกัด
2 เม.ย. 65
ถึง
3 เม.ย. 65
13
อนุมัติแผน
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312