โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2565
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1735
กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ รุ่นที่ ๑
30 เม.ย. 65
ถึง
4 มิ.ย. 65
42
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.
1739
Physical therapy management in low back pain: evident base from the clinic ( Zoom meeting)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
30 เม.ย. 65
ถึง
30 เม.ย. 65
3.5
เสร็จ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3.
1716
โครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการสำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ( Intermediate care: IMC )ที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกและช้อเช่า
26 เม.ย. 65
ถึง
26 เม.ย. 65
4.5
เสร็จ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชส่วางแดนดิน(สมทบ)
4.
1690
25 เม.ย. 65
ถึง
7 พ.ค. 65
3.5
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5.
1719
โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ (WEBINAR) เรื่อง การกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อจัดการอาการปวด
24 เม.ย. 65
ถึง
24 เม.ย. 65
3.25
เสร็จ
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
6.
1647
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมทางกายเป็นยาวิเศษสำหรับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Physical activity as a medicine for NCDs) (Zoom)
23 เม.ย. 65
ถึง
30 เม.ย. 65
11.5
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
7.
1455
Physical Reconditioning for Professional Athletes: Strength and Power
23 เม.ย. 65
ถึง
24 เม.ย. 65
13
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
8.
1649
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบำบัดโดยใช้การเจริญสติแบบสั้นในผู้ป่วยที่มีภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า
23 เม.ย. 65
ถึง
21 พ.ค. 65
8.5
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9.
1740
Understanding radiologist report: musculoskeletal, neuroimaging and cardiopulmonary in PT practice ( Zoom Webinar)
23 เม.ย. 65
ถึง
24 เม.ย. 65
12
เสร็จ
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
10.
1667
การประชุมวิชาการประจำปี PTQA National Forum ครั้งที่ 1 เรื่อง คุณภาพการบริการกายภาพบำบัดภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
23 เม.ย. 65
ถึง
23 เม.ย. 65
5.25
เสร็จ
สภากายภาพบำบัด
11.
1662
โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงานคลินิกกายภาพบำบัดและอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด หัวข้อ จิตวิทยาการเรียนการสอน (Zoom)
22 เม.ย. 65
ถึง
22 เม.ย. 65
6
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
12.
1733
การสัมมนาเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการประเมินมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฉบับปรับปรุุง ให้แก่ผู้เยี่ยมสำรวจ ( Zoom meeting)
9 เม.ย. 65
ถึง
9 เม.ย. 65
6
เสร็จ
สภากายภาพบำบัด
13.
1627
Manual Therapy APBC Technique for Lumbar Spine
ไปยัง Link ต้นสังกัด
2 เม.ย. 65
ถึง
3 เม.ย. 65
13
เสร็จ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
14.
1721
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Pilates Rehabilitation exercise for long term effect COVID-19 ( Zoom meeting)
2 เม.ย. 65
ถึง
2 เม.ย. 65
6
เสร็จ
นิรันดร์ดาสหคลินิก(สมทบ)
15.
1674
โครงการ Frailty in elderly: assessment & management
ไปยัง Link ต้นสังกัด
1 เม.ย. 65
ถึง
30 เม.ย. 65
13
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16.
1420
เทคนิคการให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่สำหรับนักกายภาพบำบัด
1 เม.ย. 65
ถึง
1 เม.ย. 65
6.25
เสร็จ
สภากายภาพบำบัด
17.
1664
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ออนไลน์ เรื่อง Ultrasound Imaging in knee & Ankle
1 เม.ย. 65
ถึง
29 พ.ค. 65
20
เสร็จ
สหคลินิก ภาวนาปัญญาวิสุทธิ์

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312