โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน มีนาคม 2565
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1681
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก เรื่อง การพัฒนาทักษะการสอนทางคลินิก ภาษา และการพูดเบื้องต้นในผู้ป่วยระบบประสาทสำหรับทีมสหวิชาชีพ (ออนไลน์)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
31 มี.ค. 65
ถึง
31 มี.ค. 65
6
เสร็จ
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา
2.
1687
การประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 หัวข้อ ก้าวผ่านวิกฤตโควิดกับระบบสุขภาพวิถีใหม่
ไปยัง Link ต้นสังกัด
30 มี.ค. 65
ถึง
1 เม.ย. 65
15
เสร็จ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
3.
1714
การประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ครั้งที่ 10 เรื่อง Updated and Clinical Experience in Physical Therapy Management of COVID-19 Patients (Virtual Conference)
28 มี.ค. 65
ถึง
29 มี.ค. 65
9
เสร็จ
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4.
1597
Brain Mapping & Sound Therapy 3D: Distress, Depression & Dementia
23 มี.ค. 65
ถึง
25 มี.ค. 65
15
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
5.
1658
โครงการประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดออนไลน์ เรื่อง Posture-breath technique for axial pain syndrome
23 มี.ค. 65
ถึง
25 มี.ค. 65
15
เสร็จ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
6.
1651
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Test Treat and Train for Runner
23 มี.ค. 65
ถึง
25 มี.ค. 65
19.25
เสร็จ
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
7.
1603
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 3rd Intensive Course of Physical Therapy Management in Scoliosis
21 มี.ค. 65
ถึง
26 มี.ค. 65
37.4
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
8.
1638
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (4 เดือน) กายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง (IMC)
21 มี.ค. 65
ถึง
30 มี.ค. 65
64
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
9.
1745
Thailand International Health Expo 2022 วันที่ 20 มีนาคม 2565
20 มี.ค. 65
ถึง
20 มี.ค. 65
1
เสร็จ
สภากายภาพบำบัด
10.
1670
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Essential Spirometry for Physical Therapy ( zoom meeting)
20 มี.ค. 65
ถึง
20 มี.ค. 65
6
เสร็จ
เอส เอ็น คลินิกกายภาพบำบัด(สมทบ)
11.
1626
Manual Therapy APBC Techniques for Cervical spine
ไปยัง Link ต้นสังกัด
19 มี.ค. 65
ถึง
20 มี.ค. 65
12.5
เสร็จ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
12.
1644
Clinical reasoning for physical therapists ครั้งที่ 1
19 มี.ค. 65
ถึง
20 มี.ค. 65
14
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13.
1683
โครงการอบรมวิชาการออนไลน์ผ่าน Zoom Webinar เรื่อง สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด
19 มี.ค. 65
ถึง
27 มี.ค. 65
15
เสร็จ
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
14.
1744
Thailand International Health Expo 2022 วันที่ 19 มีนาคม 2565
19 มี.ค. 65
ถึง
19 มี.ค. 65
1
เสร็จ
สภากายภาพบำบัด
15.
1743
Thailand International Health Expo 2022 วันที่ 18 มีนาคม 2565
18 มี.ค. 65
ถึง
18 มี.ค. 65
1
เสร็จ
สภากายภาพบำบัด
16.
1742
Thailand International Health Expo 2022 วันที่ 17 มีนาคม 2565
17 มี.ค. 65
ถึง
17 มี.ค. 65
1
เสร็จ
สภากายภาพบำบัด
17.
1731
โครงการอบรมผ่านสื่อทางไกล เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพ...ภูมิคุ้มกันสำหรับนักกายภาพบำบัด ประจำปี 2565 รอบที่ 1 (Zoom meeting)
15 มี.ค. 65
ถึง
16 มี.ค. 65
5
เสร็จ
สภากายภาพบำบัด
18.
1634
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพกายภาพบำบัด หัวข้อที่ 3 Physical Therapy Management for Chronic ankle instability ( zoom meeting)
12 มี.ค. 65
ถึง
19 มี.ค. 65
12
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19.
1625
Manual Therapy APBC Techniques for Pelvis and SI joint
ไปยัง Link ต้นสังกัด
12 มี.ค. 65
ถึง
13 มี.ค. 65
12.5
เสร็จ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
20.
1422
Advanced treatment for breathing and postural correction in upper and lower crossed syndrome
12 มี.ค. 65
ถึง
13 มี.ค. 65
15
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
21.
1682
โครงการอบรมวิชาการออนไลน์ผ่าน Zoom Webinar เรื่อง Cervical Disc Herniation : Integrated approach
12 มี.ค. 65
ถึง
13 มี.ค. 65
12
เสร็จ
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
22.
1645
โครงการอบรมความรู้ เรื่อง Elastic Therapeutic Taping Method (Kineseio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques/ KT1-2 ) ครั้งที่ 1
11 มี.ค. 65
ถึง
12 มี.ค. 65
14.5
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
23.
1652
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Neuromuscular manipulation in neck pain
ไปยัง Link ต้นสังกัด
10 มี.ค. 65
ถึง
11 มี.ค. 65
12
เสร็จ
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
24.
1688
ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 22 ภายใต้แนวคิด Towards Scaling Up and Resilience in Healthcare
9 มี.ค. 65
ถึง
11 มี.ค. 65
15
เสร็จ
สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
25.
1663
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ออนไลน์ เรื่อง Ultrasound Imaging shoulder & Elbow
7 มี.ค. 65
ถึง
30 เม.ย. 65
20
เสร็จ
สหคลินิก ภาวนาปัญญาวิสุทธิ์
26.
1580
โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น ด้านธาราบำบัด เรื่อง Aquatic Specific Therapy (AST-M) รุ่นที่ 1
5 มี.ค. 65
ถึง
26 มี.ค. 65
26
เสร็จ
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
27.
1665
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Introduction of Routine to Research and Bedside Teaching During the COVID‐19 Pandemic (Zoom meeting)
3 มี.ค. 65
ถึง
4 มี.ค. 65
11
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312