โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน มีนาคม 2565
*ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน*
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1597
Brain Mapping & Sound Therapy 3D: Distress, Depression & Dementia
23 มี.ค. 65
ถึง
25 มี.ค. 65
15
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2.
1658
โครงการประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดออนไลน์ เรื่อง Posture-breath technique for axial pain syndrome
23 มี.ค. 65
ถึง
25 มี.ค. 65
15
อนุมัติแผน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
3.
1651
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Test Treat and Train for Runner
23 มี.ค. 65
ถึง
25 มี.ค. 65
19.25
อนุมัติแผน
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราขสีมา
4.
1603
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 3rd Intensive Course of Physical Therapy Management in Scoliosis
21 มี.ค. 65
ถึง
26 มี.ค. 65
35.8
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
5.
1638
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (4 เดือน) กายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง (IMC)
21 มี.ค. 65
ถึง
30 มี.ค. 65
64
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
6.
1670
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Essential Spirometry for Physical Therapy ( zoom meeting)
20 มี.ค. 65
ถึง
20 มี.ค. 65
6
อนุมัติแผน
เอส เอ็น คลินิกกายภาพบำบัด(สมทบ)
7.
1626
Manual Therapy APBC Techniques for Cervical spine
ไปยัง Link ต้นสังกัด
19 มี.ค. 65
ถึง
20 มี.ค. 65
12.5
อนุมัติแผน
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8.
1644
Clinical reasoning for physical therapists ครั้งที่ 1
19 มี.ค. 65
ถึง
20 มี.ค. 65
14
อนุมัติแผน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9.
1634
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพกายภาพบำบัด หัวข้อที่ 3 Physical Therapy Management for Chronic ankle instability ( zoom meeting)
12 มี.ค. 65
ถึง
19 มี.ค. 65
12
อนุมัติแผน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10.
1625
Manual Therapy APBC Techniques for Pelvis and SI joint
ไปยัง Link ต้นสังกัด
12 มี.ค. 65
ถึง
13 มี.ค. 65
12.5
อนุมัติแผน
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
11.
1645
โครงการอบรมความรู้ เรื่อง Elastic Therapeutic Taping Method (Kineseio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques/ KT1-2 ) ครั้งที่ 1
11 มี.ค. 65
ถึง
12 มี.ค. 65
14.5
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
12.
1580
โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น ด้านธาราบำบัด เรื่อง Aquatic Specific Therapy (AST-M) รุ่นที่ 1
5 มี.ค. 65
ถึง
26 มี.ค. 65
26
อนุมัติแผน
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
13.
1579
โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น เรื่อง การประยุกต์นวดฉานกับงานกายภาพบำบัด
1 มี.ค. 65
ถึง
3 มี.ค. 65
20
อนุมัติแผน
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312