โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2565
*ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน*
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1654
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัด เรื่อง กายภาพบำบัดในภาวะคอเสื่อม รุ่นที่ 2 (zoom meeting)
28 ม.ค. 65
ถึง
28 ม.ค. 65
6
อนุมัติแผน
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.
1607
โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น ด้านธาราบำบัด เรื่อง Intensive Water Specific Therapy Halliwick Approach
24 ม.ค. 65
ถึง
27 ม.ค. 65
28
อนุมัติแผน
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
3.
1650
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัด เรื่อง กายภาพบำบัดในภาวะหลังหลาม รุ่นที่ 1 (zoom meeting)
21 ม.ค. 65
ถึง
21 ม.ค. 65
6
อนุมัติแผน
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.
1602
โครงการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกายภาพบำบัด เรื่อง การจัดการทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยตะกอนหินปูนหูชั้นในหลุด (พื้นฐาน) “Physical therapy management in Benign Paroxysmal Positional Vertigo”
ไปยัง Link ต้นสังกัด
19 ม.ค. 65
ถึง
19 ม.ค. 65
3.5
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5.
1599
Aquatic fitness: a better health by aqua 1 (AQF-BH1M) รุ่นที่ 1
15 ม.ค. 65
ถึง
22 ม.ค. 65
15
อนุมัติแผน
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
6.
1660
แบบทดสอบจรรยาบรรณ บทที่ 1 และ 2
15 ม.ค. 65
ถึง
30 มี.ค. 65
5
อนุมัติแผน
สภากายภาพบำบัด
7.
1661
แบบทดสอบจรรยาบรรณ บทที่ 3 และ 4
15 ม.ค. 65
ถึง
30 มี.ค. 65
5
อนุมัติแผน
สภากายภาพบำบัด
8.
1572
Intermediate care and the role of physical therapists (zoom webinar)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
13 ม.ค. 65
ถึง
14 ม.ค. 65
12
ส่งคะแนน
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา
9.
1632
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพกายภาพบำบัด หัวข้อที่ 1 การรักษา office syndrome ด้วยโยคะบำบัด ( zoom meeting)
9 ม.ค. 65
ถึง
9 ม.ค. 65
4
ส่งคะแนน
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10.
1605
โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง Essential Musculoskeletal Ultrasound Imaging for Physiotherapis (zoom meeting)
9 ม.ค. 65
ถึง
9 ม.ค. 65
6
ส่งคะแนน
สหคลินิก ภาวนาปัญญาวิสุทธิ์
11.
1596
Pre-Aging Management: a Golden Time to Screen and Delay Deterioration (webinar)
6 ม.ค. 65
ถึง
7 ม.ค. 65
11.5
ส่งคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312