โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2564

 

*ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน*
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1546
Scoliosis management (zoom meeting)
30 ต.ค. 64
ถึง
30 ต.ค. 64
3
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2.
1547
Principle of PT pulmonary rehabilitation in post COVID-19 (zoom meeting)
30 ต.ค. 64
ถึง
30 ต.ค. 64
3
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3.
1561
How to prepare and prevent injury from marathon training (online)
26 ต.ค. 64
ถึง
26 ต.ค. 64
3.41
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ (สมทบ)
4.
1545
Management in low back pain (zoom meeting)
23 ต.ค. 64
ถึง
23 ต.ค. 64
3
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5.
1535
How to approach in cognitive decline patient Part 1 (Zoom application)
22 ต.ค. 64
ถึง
22 ต.ค. 64
2
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
6.
1534
พัฒนาเครือข่ายกายภาพบำบัดเขต5 : นักกายภาพบำบัดด้านสร้างเสริมสุขภาพ(zoom meeting)
21 ต.ค. 64
ถึง
22 ต.ค. 64
12
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
7.
1471
Musculoskeletal Activated in Movement Impairment
21 ต.ค. 64
ถึง
22 ต.ค. 64
14.75
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
8.
1499
การพัฒนานักกายภาพบำบัดในเครือข่ายสุขภาพเขต 11: Leadership for Senior Physical Therapist
18 ต.ค. 64
ถึง
20 ต.ค. 64
18.5
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
9.
1559
ไว้ “กฎหมายโฆษณาและประอบวิชาชีพ” ไร้คดี รุ่นที่ 2 (online)
18 ต.ค. 64
ถึง
26 ต.ค. 64
12
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
10.
1544
Neuromuscular Manipulation for Upper Cross Syndrome (zoom meeting)
16 ต.ค. 64
ถึง
16 ต.ค. 64
3
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
11.
1533
การสอนทางคลินิกในศตวรรษที่ 21 และการจัดการภาวะเปราะบางและมวลกล้าวเนื้อน้อยทางกายภาพบำบัด (zoom meeting)
13 ต.ค. 64
ถึง
15 ต.ค. 64
12.5
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12.
1532
กายภาพบำบัดทางระบบประสาทยุคใหม่ (New age in neurological physical therapy (online+onsite))
11 ต.ค. 64
ถึง
12 ต.ค. 64
12.5
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13.
1555
สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด (zoom webinar)
9 ต.ค. 64
ถึง
16 ต.ค. 64
15
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
14.
1558
Water Specific Therapy Halliwick : Intermediate level (WSTH-ILM) รุ่นที่ 2 (online)
6 ต.ค. 64
ถึง
27 ต.ค. 64
12
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312