โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2564

 

*ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน*
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1494
กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสำหรับนักกายภาพบำบัด ครั้งที่ 6 (online)
29 ส.ค. 64
ถึง
29 ส.ค. 64
7
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.
1493
กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสำหรับนักกายภาพบำบัด ครั้งที่ 5 (online)
28 ส.ค. 64
ถึง
28 ส.ค. 64
7
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.
1524
ท่าทางการหายใจ และอาการปวดเรื้อรังของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก(zoom meeting)
27 ส.ค. 64
ถึง
27 ส.ค. 64
6
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.
1531
Physical Therapy for Functional Neurological Disorders (zoom meeting)
24 ส.ค. 64
ถึง
25 ส.ค. 64
4
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5.
1281
Therapeutic Thai Massage for Musculoskeletal Disorders
16 ส.ค. 64
ถึง
27 ส.ค. 64
69.5
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.
1451
การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบบูรณาการ
16 ส.ค. 64
ถึง
17 ส.ค. 64
12
โรงพยาบาลยะลา

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312