โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2564

 

*ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน*
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1419
การปรับแบบแผนหายใจและท่าทางในการทำงานไม่สมดุลของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
9 มิ.ย. 64
ถึง
11 มิ.ย. 64
22
โรงพยาบาลหาดใหญ่
2.
1396
การแก้ไขท่าทางในกลุ่มภาวะไม่สมดุลของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
3 มิ.ย. 64
ถึง
4 มิ.ย. 64
13.3
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312