โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

 

*ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน*
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1538
How to approach in cognitive decline patient Part 4 (Zoom application)
29 พ.ย. 64
ถึง
29 พ.ย. 64
2
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
2.
1552
Physical Therapy : Evidence based practice on the breastfeeding (zoom meeting)
27 พ.ย. 64
ถึง
27 พ.ย. 64
3
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3.
1550
Introduction to Vestibular Rehabilitation -BPPV Management (zoom meeting)
20 พ.ย. 64
ถึง
20 พ.ย. 64
3
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4.
1551
การกระตุ้นไฟฟฟ้าบำบัดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (NMES) (zoom meeting)
20 พ.ย. 64
ถึง
20 พ.ย. 64
3
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5.
1556
Physical therapy: integrated approaches for prevention and treatment of early OA knee (zoom webinar)
20 พ.ย. 64
ถึง
21 พ.ย. 64
12
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
6.
1562
Rehabilitation and Early mobilization (Zoom application)
19 พ.ย. 64
ถึง
19 พ.ย. 64
2
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
7.
1563
Respiratory Physiotherapy for Acute COVID-19 : Pathophysiological Based Management
18 พ.ย. 64
ถึง
19 พ.ย. 64
10.5
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
8.
1441
กายภาพบำบัดในภาวะเต้านมคัดตึงและท่อน้ำนมอุดตัน ครั้งที่ 3
15 พ.ย. 64
ถึง
0000-00-00
12.5
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9.
1537
How to approach in cognitive decline patient Part 3 (Zoom application)
15 พ.ย. 64
ถึง
15 พ.ย. 64
2
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
10.
1440
กายภาพบำบัดในภาวะเต้านมคัดตึงและท่อน้ำนมอุดตัน ครั้งที่ 2
13 พ.ย. 64
ถึง
14 พ.ย. 64
12.5
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
11.
1549
PT management for knee pain and function enhancement (zoom meeting)
13 พ.ย. 64
ถึง
13 พ.ย. 64
3
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
12.
1557
Functional approach in spinal disorders and core problems (onsite/online)
6 พ.ย. 64
ถึง
7 พ.ย. 64
12
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
13.
1548
Postural control assessment and training in stroke (zoom meeting)
6 พ.ย. 64
ถึง
6 พ.ย. 64
3
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
14.
1356
การใช้ทักษะ Facilitator for non-technical skills
4 พ.ย. 64
ถึง
5 พ.ย. 64
13
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15.
1536
How to approach in cognitive decline patient Part 2 (Zoom application)
1 พ.ย. 64
ถึง
1 พ.ย. 64
2
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312