นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
Greetings from Taiwan, PT school, NTU and TPTA

Dear Presidents of PTAT,

 

We are pleased to inform you that there is an Air Asia Fellowship program from the Association of Southeast Asian Institute of Higher Learning (ASAIHL).

 

This program offers the financial support of the supplementary living allowance and the return air-fare. Please note that only the universities on the list could apply for this program. In the document “01_ASAIHL list”, the partner institutions of National Taiwan University were marked in bold. The application deadline is 12 March 2018.

 

Attached please find the list of universities and the application forms for your reference. For the application forms, you can also access via:

http://www.oia.ntu.edu.tw/upload/files/20180131145436.pdf

http://www.oia.ntu.edu.tw/upload/files/20180131145454.pdf

http://www.oia.ntu.edu.tw/upload/files/20180131145507.pdf

 

Looking forward to having more cooperation with you!

 

Sincerely yours,

 

Jau-Yih Tsauo

Director and professor, National Taiwan University

President and Board of Directors, Taiwan Physical Therapy Association

จำนวนผู้อ่าน 123 ครั้ง
Files attach
04_ASAIHL application form-2.pdf
03_ASAIHL application form-1.pdf
01_ASAIHL list.pdf

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007