นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
ประกาศ ! การจัดกิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ

ที่มา Theme  การจัดงานวันกายภาพบำบัดแห่งชาติปี 2561

"ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มการเข้าถึง" เป็นการบริการเชิงรุกที่บ้านที่ชุมชนทำให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงบุคลากรทุกภาคส่วน จากความมุ่งมั่นที่พวกเราตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ช่วยเหลือตนเองได้ ทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เปลี่ยนจากคนป่วยให้เป็นเหมือนคนปกติ ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นนักกายภาพบำบัดที่สามารถพลิกชีวิตคน 
   ดังนั้น สภากายภาพบำบัดและสมาคมกายภาพบำบัดจึงใคร่ขอความร่วมมือนักกายภาพบำบัดทุกท่านในการจัดงานวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ20 มกราคม 2561 ซึ่งสมาชิกสามารถจัดเป็นสัปดาห์ได้ตามบริบทของแต่ละที่โดยไม่จำกัดรูปแบบของงาน และจะมีการจัดประกวดผลงานการจัดงานเพื่อเป็นการให้กำลังใจต่อสมาชิก

จำนวนผู้อ่าน 1184 ครั้ง
Files attach
Logo-pt2_610104.jpg
Logo-pt1_610104.jpg
หนังสือขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ-ผอ.รพ_2.pdf
หนังสือขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ-นายแพทย์สสจ_1.pdf

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007