นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
ประกาศ ! รับสมัครนักกายภาพบำบัด อัตราจ้าง ๑ ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2560
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๔ แก้ว สีบุญเรือง

ประกาศรับสมัคร : นักกายภาพบำบัด อัตราจ้าง ๑ ตำแหน่ง
คุณสมบัติ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด
อัตราค่าตอบแทน: 750 บาท/ วัน

เวลาปฏิบัติงาน: จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00น.

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานธุรการชั้น 1 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2112353 ต่อ 101 หรือ 113

Email : healthy14@hotmail.com


หลักฐานประกอบการสมัคร
1. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาผลการศึกษา จำนวน 2 ชุด

3. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
6. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2560
จำนวนผู้อ่าน 519 ครั้ง
Files attach

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007