นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
เปิดหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง “ชุดวิชาสรุปสาระสำคัญของกฎหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด”


ตามประกาศสภากายภาพบำบัด การรับรองหลักสูตรและกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง พศ.๒๕๖๐ 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด ได้จัดทำบทความเรียนรู้ด้วยตนเอง “ชุดวิชาสรุปสาระสำคัญของกฎหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด” เพื่อเผยแพร่แก่สมาชิก จำนวน 3 บทความ บทความละ 5 หน่วยคะแนน รวม 15หน่วยคะแนน

 

  •      กำหนดลงทะเบียน 10-30 พฤศจิกายน 2560
  •      กำหนดเปิดระบบการเรียนและทำแบบทดสอบทางอินเตอร์เนต
        1-31 ธันวาคม 2560     
    ค่าธรรมเนียมชุดวิชา 1000 บา

 

สมาชิกต้องทำแบบทดสอบได้ไม่ต่ำกว่า 80 % จึงจะได้รับคะแนนในบทความนั้น คะแนนการศึกษาต่อเนื่องจึงจะถูกบันทึกเพื่อใช้ในการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพได้

Link : 

หน้าหลักของการลงทะเบียน (http://cpte.or.th/shop/index.php)

 โปรแกรมE-learning  (http://cpte.or.th/plearn/)

 สำรวจความพึงพอใจการใช้งานE-learningOnline (http://cpte.or.th/shop/survey)

หมายเหตุ:
โปรด! ศึกษารายละเอียดในการลงทะเบียนและวิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมก่อนเข้าเรียนรู้เพื่อเก็บหน่วยคะแนน

จำนวนผู้อ่าน 8658 ครั้ง
Files attach
คู่มือการใช้งาน ระบบ PT Learn.pdf
การแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนE- Learning.pdf
คู่มือการลงทะเบียน PT-Learn ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด.pdf

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007