นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
ประกาศ ! ผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ครั้งที่ 2/2560
 

ประกาศสภากายภาพบำบัด

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/60
วันที่  22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
หมายเหตุ : ผู้เข้าสอบทุกท่านโปรดอ่านรายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบก่อนเข้าสอบ

สนามสอบ 

รหัส 01      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ห้องประชุม 305,405,505,605,705
และห้อง 805   อาคาร14 อาคารเรียนรวม

รหัส 02      มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ห้อง NT 301-302  และห้อง NT 304-305  ชั้น 3

อาคารเรียนรวม เทคนิค-พยาบาล

รหัส 03      มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ ชั้น 8 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์

รหัส 04      มหาวิทยาลัย นเรศวร ห้อง AHS 3405  อาคารปฏิบัติการ ชั้น 4 คณะสหเวชสาสตร์

รหัส 05      มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ห้อง Med527  อาคารแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารหลักฐาน หนังสือรับรองอนุมัติการจบการศึกษาตัวจริงโดยสภามหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการส่งก่อนวันประกาศผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดด้วย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2560

 

(กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์ )
นายกสภากายภาพบำบัด
โปรดอ่าน!


รายละเอียดแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน 
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดครั้งที่ 2/2560 
-------------------------------------------
จำนวนผู้อ่าน 5786 ครั้ง
Files attach
new-finalประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ฯ2-2560.pdf
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ2-2560.pdf

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007