นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
โปรด! แจ้งที่ที่อยู่ใหม่สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับหนังสือแจ้งกำหนดการเลือกตั้ง

เรียน สมาชิกสภากายภาพบำบัด
        ตามที่คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบำบัด  
จัดส่งประกาศเรื่อง กำหนดการดำเนินการและวิธีการจัดการเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบำบัด  พบว่ามีจดหมายตีกลับ จำนวน 375 ฉบับ เพื่อให้การจัดส่งบัตรเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบำบัดได้อย่างถูกต้อง ขอให้ผู้ที่มีบัญชีรายชื่อดังต่อไปนี้ โปรดแจ้งสถานที่ในการจัดส่งบัตรเลือกตั้งใหม่ โดยสามารถดาวน์โหลดคำขอเปลี่ยนแปลง สถานที่จัดส่งบัตรเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์สภากายภาพบำบัด (http://pt.or.th/download/elect1.pdf) 
โดยให้ส่งไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thaiptcouncil@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่  ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

จำนวนผู้อ่าน 716 ครั้ง
Files attach
รายชื่อจดหมายดีกลับ.pdf

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007