นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ 20 มกราคม 2560
ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภากายภาพบำบัด ได้จัดทำหนังสือขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ในวันที่ 20 มกราคม 2560 ในหัวข้อ "กายภาพบำบัดเพื่อผู้สูงอายุ" ภายในวันดังกล่าวจะมีกิจกรรมดังนี้
1.ให้ความรู้เรื่องโรค่างๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
2. ตรวจประเมิน รักษา และให้คำแนะนำ แก่ผู้สูงอายุ ฟรี
3. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย และการจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย

      
โปสเตอร์ตัวอย่าง 4 เรื่องดังนี้ครับ
1. การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
2.การเปลี่ยนแปลงและการดูแลระบบหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ
3.การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
4.แนวทางการบริโภคอาหารในผู้สูงอายุ
จำนวนผู้อ่าน 1088 ครั้ง
Files attach

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007