นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
Taping for Sports Injury and Musculoskeletal Disorders

ศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆ และสมรรถนะของมนุษย์ (BNOJPH) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัด เรื่อง “Taping for Sports Injury and Musculoskeletal Disorders”  ในระหว่างวันที่  วันที่ 18-19 มกราคม   2560 ณ  ห้องประชุม มงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย     นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ผ้าเทปคิเนสิโอเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและบำบัดรักษาผู้ป่วย
 

 

 

 

จำนวนผู้อ่าน 1678 ครั้ง
Files attach
HealingEnvironmentWell-beingBuilding-HandOutPT.pdf

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007