นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
รับสมัคร กรรมการสภาที่มาจากการเลือกตั้ง ปี2560-2563


การสมัครรับเลือกตั้ง

ผู้สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาฯ โปรด! ตรวจดูคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด(มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด)

2. เป็นผู้ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต

3. เป็นผู้ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2559  โดยสามารถคลิกแบบฟอร์ม

ใบสมัคร และใบแนะนำตัวผู้สมัคร 
สมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ(ถือวันประทับส่งเป็นสำคัญ

กรอกแบบฟอร์มการสมัครเข้ารับเลือกตั้งพร้อมแนบหลักฐาน ส่งมาที่

สภากายภาพบำบัด

ภายในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เลขที่ 120 ม.3 ชั้น 2 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


จำนวนผู้อ่าน 376 ครั้ง
Files attach
4ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภากายภาพบำบัด60-63.pdf
5ใบแนะนำตัวผู้สมัคร60-63.pdf

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007