นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด
ประชาสัมพันธ์ !!! เปิดรับสมัครงาน 
ตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะกายภาพบำบัด 1 ตำแหน่ง (ด่วนมาก)
 
คุณสมบัติ
- เพศชายหรือหญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท/เอก สาขากายภาพบำบัด หรือ
    สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกาาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชากายภาพบำบัดเท่านั้น)
- มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
- หากมีประสบการณ์การสอน และการฝึกทักษะทางคลินิกในสาขาที่
    เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์และผลงานด้านการวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็น
    กรณีพิเศษ 
 
***สำหรับผู้ที่สนใจสมัครตำแหน่งอาจารย์ต้องมีคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ เพื่อประเมินทักษะภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
TOEFL (ITP) ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 425 คะแนน
TOEFL (IBT) ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 40 คะแนน
IELTS ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน
CU-TEP ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
สนใจ สมัครอาจารย์ประจำ ติดต่อ สำนักงานเลขานุการคณะกายภาพบำบัด โทร.02-3126300 ต่อ 1172, 1162 และ 
ติดต่อ กองทรัพยากรบุคคล 02-3126300 ต่อ 1142-3
***หมายเหตุ: เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน กรุณาแจ้งข้อมูลกลับมาที่คณะกายภาพบำบัดโดยตรง
โดยแจ้งมาที่ E-mail: pthcu.org@gmail.com หรือ natthawan_pdr@yahoo.co.th ระบุหัวเรื่อง “ สมัครงานตำแหน่งอาจารย์ ”
จำนวนผู้อ่าน 752 ครั้ง
Files attach

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007