นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
เลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบำบัด วาระปี 2560-2563
จำนวนผู้อ่าน 1006 ครั้ง
Files attach
1หนังสือแจ้งกำหนดการเลือกตั้ง60-63.pdf
2 ประกาศกำหนดการเลือกตั้ง 60-63.pdf
3ใบคำขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่60-63.pdf
4ใบสมัครรับเลือกตั้ง60-63.doc
5ใบแนะนำตัวผู้สมัคร60-63.pdf

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007