นายกสภากายภาพบำบัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา ชัยภิญโญ
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
ประชุมวิชาการนานาชาติ: WCPT-AWP & PTAT Congress 2017
จำนวนผู้อ่าน 1019 ครั้ง
Files attach
ใบสมัครการประชุมวิชาการ AWP2017.pdf
จดหมายปะหน้า 1_วาระ 59-63 (1).pdf
โครงการประชุมวิชากา_23 Sep 59.pdf

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007