นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
วารสารกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยVol 38, No 2 (2016)

Physical Therapy Association of Thailand

สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

homepage: http://www.thaipt.org

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Articles)

The Development of the Three Times Stand and Walk Test for Predict Risk of Falls in Thai Community-Dwelling Elderly PDF
Puttipong Poncumhak, Maitip Sittitan, ajchamon Thammachai, Eakarat Wongsaya 48-58
The prevalence of knee OA in community-based elderly PDF
Chanjira Koedwan, Jiraporn Bun-in, Chutima Terasombat, Vilai Kuptniratsaikul 59-70
Balance impairment during standing and walking in individuals with cervicogenic headache PDF
Munlika Sremakaew, Sureeporn Uthaikhup 71-80

จำนวนผู้อ่าน 365 ครั้ง
Files attach

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007