นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
World PT Day'2016
เนื่องจากทุกวันที่8กันยายนของทุกปีเป็น 
วันกายภาพบำบัดโลก World Physical Therapy Day 2016
ฝากช่วยกันปชส. 
ในปีนี้ใช้theme “Add life to years” และติดhashtag #addlifetoyears
ให้ความสำคัญบทบาทการเพิ่มคุณภาพชีวิตในกลุ่มผู้สูงอายุ ดังเอกสารแนบ WPTD_PressRelease_30Aug16
จำนวนผู้อ่าน 288 ครั้ง
Files attach
WPTD_PressRelease_30Aug16_FINAL.pdf

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007