นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
ประกาศ! การใช้คำนำหน้าชื่อ ของนักกายภาพบำบัด
จำนวนผู้อ่าน 1523 ครั้ง
Files attach
นส.ขอใช้คำย่อนำหน้าชื่อ _28 สค 52_.pdf
นส.ขอใช้คำย่อนำหน้าชื่อ _24 พค 54_.pdf
การใช้คำนำหน้าชื่อ PT.pdf

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007