นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
KMเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
เดือนตุลาคม พ.ศ.2549 สภากายภาพบำบัดได้จัดให้มีการระดมความคิด และวางแผนการดำเนินงานในอนาคต โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้นักกายภาพบำบัดในประเทศไทย เกิดความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน และมีส่วนร่วมควบคุมการบริโภคยาสูบร่วมกับวิชาชีพอื่นๆอย่างจริงจัง และยั่งยืน 
เนื่องจากการให้บริการทางกายภาพบำบัดนั้น โดยปกติ นักกายภาพบำบัดต้องพบปะกับผู้ป่วยตัวต่อตัวอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่ง จึงมีความคุ้นเคยกับผู้ป่วยพอสมควร และเห็นว่า การพูดโน้มน้าวเพื่อให้ผู้ป่วย หรือคนรอบข้างผู้ป่วยเลิกสูบบุหรี่ จึงน่าที่จะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มาก จึงได้ก่อตั้ง "เครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย" อย่างเป็นทางการขึ้น ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่" ภายใต้การกำกับดูแลของสภากายภาพบำบัด และได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงาน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
จำนวนผู้อ่าน 3755 ครั้ง
Files attach

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007