นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ Physical Therapy Management in Neurological Condition Base on ICF Model ”
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนานักกายภาพบำบัดมีความรู้ ความเข้าใจการประเมินผู้ป่วยระบบประสาทที่เป็นมาตรฐาน 
  2. สามารถจัดกลุ่มปัญหา และวางเป้าหมายการฟื้นฟู ในกรอบแนวคิดInternational Classification of Function 
  3. เพื่อใช้ในการสื่อสารในทีมฟื้นฟูผู้ป้วยให้เป็นมาตรเดียวกัน
จำนวนผู้อ่าน 1423 ครั้ง
Files attach
HealingEnvironmentWell-beingBuilding-HandOutPT.pdf

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007