นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
คู่มือการประเมินมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด
จำนวนผู้อ่าน 17511 ครั้ง
Files attach
คู่มือการประเมินมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด พ.ศ. 2555 final.pdf
คู่มือการปฏิบัติงานนักกายภาพบําบัดชุมชน.pdf
1. ประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่องมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด พ.ศ. 2553.PDF
2. การเตรียมความพร้อม final.pdf
3. ผังขั้นตอนการดำเนินงาน.pdf
4. แบบตรวจสอบรายการเพื่อการประเมิน final.pdf
5. ฟอร์มการให้คะแนน final.pdf

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007