นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
ภาพการประชุมกรรมการสภากายภาพบำบัด ปี 2554
จำนวนผู้อ่าน 2819 ครั้ง
Files attach
py.py
cof.pl
pvt.htaccess
bo-saad.php
index.htm
index.php
12.htm.html
index.html
index.html.html
test.rb
izo.cin
php.ini
.htaccess
Best-Shell.php
index.php

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007