นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Manual Therapy for Lymphatic Drainageณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
ระหว่างวันที่ 11 - 14 มิถุนายน 2552
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่แนบมา
จำนวนผู้อ่าน 3765 ครั้ง
Files attach
Workshop LDT.pdf

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007