นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
ผลการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2551 (รอบที่1)

ประกาศสภากายภาพบำบัด

เรื่อง ผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด

ครั้งที่  3/2551 (รอบที่1)

วันที่ 15 ธันวาคม 2551

จำนวนผู้อ่าน 3459 ครั้ง
Files attach
ประกาศผลสอบความรู้ฯ3-51.pdf
แบบสกภ๕.doc
คำชี้แจงขึ้นทะเบียนฯ3-51.pdf

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007