นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
ภาพการประชุมกรรมการสภากายภาพบำบัด ปี 2554
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการอบแผ่นร้อนแก่ผู้ป่วย
รายการกายภาพบำบัดน่ารู้ออนไลน์เปิดให้บริการแล้ว

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007