นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ Physical Therapy Management in Neurological Condition Base on ICF Model ”
โรงพยาบาลพญาไท2จัดอบรม ในวันที่ 19– 20 พฤศจิกายน 2557 ที่ห้องประชุม WE OPEN โรงพยาบาล พญาไท2
กายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ได้ร่วมจัดนิทรรศการการประชุมวิชาการ บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ
กายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ได้ร่วมจัดนิทรรศการการประชุมวิชาการ บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่8 วันที่ 24-25สิงหาคม 2552
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Physical Therapy Management in Musculoskeletal and Spinal Cord Disorder” ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2552
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Physical Therapy Management in Musculoskeletal and Spinal Cord Disorder” ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ ฯ วิทยากรโดย คุณวิยะดา ศักดิ์ศรี และ คุณสุรัตน์ ธนานุภาพไพศาล
ขอปสพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ
เอกสาร ประกอบ ขอปสพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง “2010 Short course training”
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง “2010 Short course training”
การเลิกบุหรี่ และ Update Physical Therapy Approach in Stroke
การเลิกบุหรี่ และ Update Physical Therapy Approach in Stroke รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Manual Therapy for Lymphatic Drainage
ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
ชีวกลศาสตร์ในการการเดินในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
ชีวกลศาสตร์พื้นฐานและชีวกลศาสตร์ประยุกต์ในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กายภาพบำบัดทันยุค”
การจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “Health Related Outcomes in Physical Therapy and the Psychometric Properties Consideration”
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007