นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
วิเคราะห์แบบสอบถามความต้องการจ้างนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลชุมชน
มีโรงพยาบาลชุมชน ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 174 แห่ง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Physical Therapy Management in Musculoskeletal and Spinal Cord Disorder” ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2552
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Physical Therapy Management in Musculoskeletal and Spinal Cord Disorder” ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ ฯ วิทยากรโดย คุณวิยะดา ศักดิ์ศรี และ คุณสุรัตน์ ธนานุภาพไพศาล
การสำรวจข้อมูลนักกายภาพบำบัดทาง website
การสำรวจข้อมูลนักกายภาพบำบัดทาง website
2010 Short course training
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติบนหน้าเว็บไซต์
ประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2552 วันที่ 24-25สค52
ประกาศการ ประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2552 วันที่ 24-25 สค52
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง “2010 Short course training”
ตามที่ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007