User Organizer

User Name
Password


User Online

ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน
วิชาเปิดลงทะเบียน
 
รายชื่อหลักสูตรวันเวลาเรียน
การสร้างผู้ประกอบการกายภาพบำบัด1 ต.ค. - 31 ต.ค. 61
สาระการเรียนรู้
กฏหมาย จรรยาบรรณและการบริหารงาน
พรบ ข้อบังคับ ระเบียบ กฎกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกายภาพบำบัด
สาระความรู้เพื่อการพัฒนางานด้านกายภาพบำบัด
กายภาพบำบัดศึกษา การสร้างเครือข่าย และอื่นๆ
กายภาพบำบัดในโรคและภาวะต่างๆ
วิธีการรักษาทางกายภาพบำบัด ในกรณีต่างๆ ได้แก่กายภาพบำบัด โรคกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบการหายใจ การไหลเวียน ในเด็ก
อื่นๆ
ความรู้อื่นๆ
เทคนิคการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ทางกายภาพบำบัด
เทคนิคการรักษาด้วยเครื่องมือต่างๆ การพัฒนาและประยุกต์ใช้งาน ทางกายภาพบำบัด
เทคนิคและวิธีการทางกายภาพบำบัด
เทคนิค ความรู้พื้นฐาน ด้านการรักษาทางกายภาพบำบัด
การบริหาร การจัดการ ทางกายภาพบำบัด
การวางแผน การบริหาร การจัดการ การจัดทำแผนธุรกิจ การบริหารงานคลินิกและหน่วยงานกายภาพบำบัด
เทคนิค นวัตกรรม และวิธีการรักษาเฉพาะต่างๆทางกายภาพ
manual technique วิธีการออกกำลังกาย และการให้การรักษาชนิดต่างๆ

Admin Message

ระบบ e-Learning เป็นรูปแบบการเรียนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง โดยสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยทุกที่ ทุกเวลา และยังสามารถเลือกเรียนได้ตามความสามารถและความสนใจของตนเองอีกด้วย
LearnSquare เป็นระบบจัดการการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความสามารถในการสร้างและจัดการหลักสูตร รวมถึงทำกิจกรรมในการเรียนการสอนเสมือนในห้องเรียนจริง