นายกสภากายภาพบำบัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา ชัยภิญโญ
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
 
คำชี้แจงเกี่ยวกับการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯและการขอทำบัตรประจำตัวสมาชิก รวมถึงเอกสารและแบบฟอร์ม
:: 1. ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯและการขอทำบัตรประจำตัวสมาชิก  
 :: 2. ข้อบังคับสภาฯ ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องฯ พ.ศ. ๒๕๕๑  
 :: 3. ข้อบังคับต่ออายุใบอนุญาตฯ
 
 :: 4. แบบสกภ๓ ออกใบแทน กรณีเปลี่ยนชื่อ กรณีสูญหาย และกรณี ออกใบแปล
 
 :: 5. แบบสกภ๕.๑ แบบคำขอต่ออายุ  
 
   
เอกสาร และใบคำร้องต่างๆ
:: ใบมอบฉันทะ :: คำขอเป็นสมาชิกสภากายภาพบำบัด (แบบสกภ.1)
:: คำขอขี้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ (แบบสกภ.5) :: ใบรับรองแพทย์
:: แบบคำขอทั่วไป (แบบสกภ.3) :: เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการเปิดคลีนิคกายภาพบำบัด
    (มาตรฐานคลีนิคกายภาพบําบัด)
:: ใบสมัครสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนฯ (แบบสกภ.9) :: เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการเปิดคลีนิคกายภาพบำบัด
    (เอกสารการตั้งสถานพยาบาล)
 
 :: บันทึกเรื่องร้องเรียนต่อสภากายภาพบำบัด  
:: แบบคำขอความเห็นชอบหลักสูตร (แบบสกภ.10) :: แบบคำขอความเห็นแก้ไขหลักสูตร (แบบสกภ.11)
:: แบบคำขอรับรองสถาบัน (แบบสกภ.12) :: แบบคำขอความเห็นแก้ไขสถาบัน (แบบสกภ.13)
:: แบบคำขอรับรองปริญญา (แบบสกภ.14) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ  
อื่นๆ  
 :: หลักเกณฑ์การรับรองปริญญา  :: อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับเบิกจ่าย
   
เอกสารแนวเวชปฏิบัติสําหรับนักกายภาพบําบัด
 :: 1.รายวิชาและเนื้อหาสาคัญ (Essential Content) สาหรับการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด (ฉบับปรับปรุงปี 2558 )
 :: 2. แนวเวชปฏิบัติสําหรับนักกายภาพบําบัดในการบําบัดรักษาโรคติดบุหรี่

 

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007