ข่าวสารและแบบฟอร์มต่างๆ

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ
ข้อบังคับ การศึกษาต่อเนื่อง
ประกาศ รับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ.2560
ประกาศ ค่าธรรมเนียมการรับรองหน่วยคะแนนของสถาบันจัดการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ.2560
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกำหนดและการขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน

 

ใบคำร้องต่างๆ
ใบมอบฉันทะ
คำขอบัตรสมาชิก
คำขอเป็นสมาชิกสภากายภาพบำบัด (แบบสกภ.1)
แบบคำขอทั่วไป (แบบสกภ.3)
คำขอขี้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ (แบบสกภ.5)
ใบรับรองแพทย์
ใบสมัครสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนฯ (แบบสกภ.9)
แบบยื่นคำขอเป็นสถาบันหลัก ศ.น.สกภ.๑
แบบยื่นคำขอเป็นสถาบันสมทบ ศ.น.สกภ.๒
แบบยื่นขอกำหนดหน่วยคะแนน ศ.น.สกภ.๓
คำขอรับรองการเป็นอาจารย์คุมฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก(ใหม่) ศ.น.สกภ.๔
แบบขอกำหนดหน่วยคะแนนรายบุคคล ศ.น.สกภ.๕

 

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดและเอกสารแบบฟอร์ม
1. คำชี้แจงเกี่ยวกับการรขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯและการขอทำบัตรประจำตัวสมาชิก
2. ข้อบังคับว่าด้วยอายุและการต่ออายุใบอนุญาตฯ
3. ข้อบังคับสภาฯ ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการต่ออายุฯ
4. หนังสือตอบข้อหารือเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตฯจะคณะกรรมการกฤษฎีกา
5. แบบสกภ๕.๑ แบบคำขอต่ออายุ
6. แบบคำขอ สกภ.3 เพื่อทำบัตรสมาชิก

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด (ภายในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร.02-1421018