นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
 

 

สภากายภาพบำบัด.
สภากายภาพบำบัด (ภายในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02 141 4281 โทรสาร. 02 143 9753 www.pt.or.th
 
Physical Therapy Council.
The Government Complex Commenorating His Majesty
the King"s 80th Birthday Anniversary 5th December B.E. 2550
(2007) Building B, 2nd floor, 120 Moo 3 Chaengwattana Road,
Lak Si District, Bangkok 10210 Thailand
 

ติดต่อหน่วยงานโดยตรงได้ที่

ฝ่ายงานทะเบียน
  โทร  02-141-4281  คุณบุษบา  กุลแพทย์
สอบถามเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ
ขอทำใบแทน, ขอทำใบแปล, การต่ออายุใบอนุญาตฯ, แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สมาชิก

ฝ่ายจัดสอบความร
ู้  โทร 02-142-1018  คุณธนพร  คำเครือ
สอบถามเรื่องขั้นตอนสมัครสอบออนไลน์

ฝ่ายงานกฎหมาย หมายเลข 02-142-1019 คุณฉัตรฤทัย  เสาร์วิสิทธิ์
สอบถามเกี่ยวกับข้อบังคับสภาฯ และซักถามข้อกฎหมายต่างๆ
 
ฝ่ายงานธุรการและงานประชุม  โทร 02-142-1019 คุณนันท์นภัส ภู่ระหงษ์
สอบถามเกี่ยวกับหนังสือที่ติดต่อสภากายภาพบำบัดและงานประชุมต่างๆ
 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด  โทร 02-141-5064 คุณทักษพร  เข็มมณี
สอบถามเรื่องขอเป็นสถาบันหลัก สถาบันสมทบ
สอบถามการสะสมหน่วยคะแนนรายบุคคล
สอบถามเรื่องการขอพิจารณาหน่วยคะแนนกิจกรรม

 
ติดต่อเพิ่มเติมE-mailได้ที่
thaiptcouncil@gmail.com อีเมลล์ของสภากายภาพบำบัด และ
cptethai@gmail.com อีเมลล์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

 
เลขที่บัญชีธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ อาคารB (บัญชีออมทรัพย์ )
ชื่อบัญชี สภากายภาพบำบัด เลขที่บัญชี
406-545820-0

 
E-mail ::
   
  * ถ้าคุณมีข้อแนะนำ คำถาม หรือเรื่องอื่นใด เชิญกรอกข้อความ
   
 
Subject :
Your Email Address :
Message :
  

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007