นายกสภากายภาพบำบัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา ชัยภิญโญ
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
 
คณะกรรมการสภากายภาพบำบัด วาระปี ๒๕๕๗- ๒๕๖๐

๑.

ผศ.ดร.กภ.กานดา

ชัยภิญโญ

นายกสภากายภาพบำบัด

๒.

รศ.ดร.กภ.รัมภา

บุญสินสุข

อุปนายกสภากายภาพบำบัดคนที่หนึ่ง

๓.

รศ.ดร.กภ.ประวิตร

เจนวรรธนะกุล

อุปนายกสภากายภาพบำบัดคนที่สอง

๔.

ดร.กภ.สาริณี

แก้วสว่าง

เลขาธิการ

๕.

อ.ดร.กภ.ไชยยงค์

จรเกตุ

รองเลขาธิการ

๖.

กภ.สิริรัตน์

มิตรเจริญถาวร

ประชาสัมพันธ์

๗.

กภ.ปริญดา

ปังศรีสมบรูณ์

เหรัญญิก

๘.

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการ

๙.

นายกสมาคมกายภาพบําบัดแห่งประเทศไทย

กรรมการ

๑๐.

รศ.ดร.กภ.รุ่งทิวา

วัจฉละฐิติ  

กรรมการ

๑๑.

อ.ดร.กภ.วรชาติ

เฉิดชมจันทร์

กรรมการ

๑๒.

ผศ.ดร.กภ.สุจิตรา

บุญหยง

กรรมการ

๑๓.

อ.ดร.กภ.กิตติพันธุ์

อรุณพลังสันติ

กรรมการ

๑๔.

กภ.สิริกุล

โพธิมาศ

กรรมการ

๑๕.

กภ.จีรวรรณ

ดนัยตั้งตระกูล

กรรมการ

๑๖.

พันเอกหญิง อัญชฎา

ครุธเวโช

กรรมการ

๑๗.

กภ.จิตรา

ซึ่งอมรเกียรติ

กรรมการ

๑๘.

กภ.สุวิมล เตกิตติพงษ์ กรรมการ

๑๙.

ผศ.ดร.กภ.ประภาส

โพธิ์ทองสุนันท์

กรรมการ

๒๐.

รศ.ดร.กภ.สมชาย

รัตนทองคำ

กรรมการ

๒๑.

กภ.สุวรรณา

เอื้อจารุพร

กรรมการ

๒๒.

ผศ.ดร.กภ.สุกัลยา

กฤษณเกรียงไกร

กรรมการ

๒๓.

กภ.ภาวิณี

วิไลพันธ์

กรรมการ

๒๔.

ผศ.ดร.กภ.วรินทร์

กฤตยาเกียรณ

กรรมการ

๒๕.

กภ.สมคิด

เพื่อนรัมย์

กรรมการ

๒๖.

กภ.อนุเทพ

วิไลลักษณ์

กรรมการ

เอกสาร "รายชื่อคณะกรรมการสภากายภาพบำบัด" วาระปี พ.ศ. 2557-2560 

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007